Den Haag zet coronabuffer van 133 miljoen in voor de stad 

Normal geld

‘De coronacrisis raakt de hele stad. Veel inwoners hebben zorgen om gezondheid, om dierbaren, verlies van werk of bedrijf of bijvoorbeeld leerachterstanden van jongeren. Met een coronabuffer van ruim 133 miljoen euro en een omvangrijk sociaal-economisch herstelplan zet het college zich in om Den Haag sterk uit de crisis te laten komen.’ Dit zegt wethouder Anne Mulder (Financiën) bij de presentatie van dit plan en de 8-maandsrapportage.

Het college van burgemeester & wethouders van de gemeente Den Haag heeft vandaag een stevig pakket aan maatregelen gepresenteerd om sterk uit de coronacrisis te komen. In het plan staan ruim 55 actiepunten.

Mulder: ‘De gemeente Den Haag helpt inwoners, ondernemers en instellingen met de directe gevolgen van de coronacrisis. Deze buffer en het sociaal-economisch herstelplan zijn het startschot voor het herstel op de langere termijn. Ook in tijden van crisis moet je als stad met elkaar blijven kijken waar je heen wil gaan.’

Daadkrachtig

Doel van het herstelplan is om het fundament van de stad te verstevigen en tegelijkertijd acties uit te voeren die snel resultaat hebben. Daar is 40 miljoen euro voor vrijgemaakt. Zo heeft het college bijvoorbeeld besloten dat de gemeente in een aantal gevallen een steunpakket in de vorm van huurkortingen vaststelt voor gebruikers/huurders van gemeentelijk vastgoed. Dit gaat onder meer gelden voor marktondernemers van de Haagse Markt, horeca, strandpaviljoenhouders, sportverenigingen, sporthallen en zwembaden.

‘Met een coronabuffer van ruim 133 miljoen euro en een omvangrijk sociaal-economisch herstelplan zet het college zich in om Den Haag sterk uit de crisis te laten komen,' aldus Mulder.

Prachtige initiatieven

De keuze voor de extra acties vloeit voort uit de maatschappelijke impactanalyse van de coronacrisis. Hieruit blijkt bijvoorbeeld niet alleen dat het werkloosheidcijfer sterk oploopt, maar ook dat met name de meest kwetsbaren (mensen met een slechte gezondheid, een laag inkomen en een lage opleiding) het zwaarst getroffen worden door de crisis, net als jongeren.

Het college is zich ervan bewust dat met name jongeren ook perspectief moeten houden. Zij worden onevenredig hard geraakt met verlies van banen en stageplekken en lopen kans op onderwijsachterstanden met alle gevolgen voor hun toekomst. Dat in combinatie met het verlies aan mogelijkheden voor vrijetijdsbesteding leidt tot een aanzienlijke groei in mentale klachten en isolement en draagt soms bij aan baldadigheid of (ergere) overlast. Daar is extra aandacht voor in het sociaal-economisch herstelplan.

Mulder: ‘de gevolgen van de coronacrisis zijn groot, dus daadkracht vanuit de gemeente is nodig. Tegelijkertijd zien we ook dat inwoners en ondernemer heel veerkrachtig zijn. Dat er prachtige initiatieven zijn: sociale initiatieven, buurtinitiatieven, maar ook initiatieven van ondernemers die zeer creatief met grote tegenslagen omgaan.’

De corona-crisis stelt ondernemers in Den Haag voor nieuwe uitdagingen. Bedrijven passen zich aan aan de nieuwe maatregelen en moeten kijken naar nieuwe mogelijkheden om geld te blijven verdienen. We ondersteunen ondernemers door de gemeentelijke dienstverlening via bijvoorbeeld het Ondernemersportaal te versterken voor alle ondernemers: van zzp'ers tot mkb'ers en familiebedrijven. Ook wordt de basis van de Haagse economie breder. Dat betekent dat de stad minder afhankelijk wordt van sectoren die het in deze tijden minder goed doen en dat andere sectoren worden versterkt, zoals de maakindustrie, de zorg en gezondheid en de bouw. De vernieuwing van de economie jagen we aan door kennis, technologie en innovatie te stimuleren, want investeren in de economie van de toekomst is van groot belang voor het behoud en de groei van werkgelegenheid.

Realistisch

‘We kiezen om investerend door de crisis te gaan, met aandacht voor ondernemers en met aandacht voor jongeren. We hebben een stevige investeringsagenda, maar we moeten realistisch zijn,' zegt Mulder. ‘Niet alle gevolgen van de corona-crisis kunnen wij oplossen en zeker niet alleen. Onze beste kans op herstel en vooruitgang is als we dit als gemeente samen doen met de inwoners van Den Haag, de ondernemers en de instellingen. We hebben daarnaast natuurlijk ook forse investeringen van regio, Rijk en Europa nodig. We moeten op financiële steun van het Rijk kunnen rekenen om de maatschappelijke en economische gevolgen van de crisis te kunnen dragen en te kunnen werken aan herstel.’

Overzicht pakketten maatregelen

Hieronder vindt u een overzicht van 7 pakketten maatregelen uit het sociaal-economisch herstelplan.

1. Meedoen door werk, scholing en begeleiding

De gemeente werkt samen met partners aan het omscholen, begeleiden en bijscholen van mensen naar sectoren waarin voldoende werk is. Hierbij is onder meer extra aandacht voor mensen met een arbeidsbeperking en voor het tegengaan van jeugdwerkloosheid. Verder zorgt de gemeente voor 80 extra werkervaringsplekken en 80 extra stageplekken in de eigen organisatie.

2. Ondernemersklimaat voor nu en later

De gemeentelijke dienstverlening via bijvoorbeeld het Ondernemersportaal wordt verbeterd en toegespitst op de uitdagingen van nu. Ondernemers krijgen steun bij de digitalisering van hun diensten en bedrijfsprocessen, en de gemeente draagt bij aan innovaties in digitalisering en cyberveiligheid. Met zzp’ers ontwikkelt de gemeente nieuwe diensten om hen te helpen bij het ondernemen. Verder wordt o.a. ingezet op werkgelegenheid in zorg en maakindustrie en op het ondernemersklimaat in de bouw. Ondernemers worden geholpen met kennis over bijvoorbeeld internationaal ondernemen of het omscholen van personeel.

3. Onderwijs en perspectief voor de jeugd

Scholen en instellingen kunnen subsidie aanvragen om leerlingen en studenten extra ondersteuning te bieden bij leer- en ontwikkelachterstanden of studievertraging. De gemeente organiseert buitenschoolse activiteiten in combinatie met huiswerkbegeleiding en werkt samen met partners om kinderen in achterstandssituaties van de nodige leermiddelen en faciliteiten te voorzien. Met het beroepsonderwijs en -organisaties worden afspraken gemaakt over alternatieve praktijkleerplekken en -stages.

4. Bouwen en verduurzamen voor en door onze inwoners

Zo’n 10.000 woningen en andere gebouwen zoals scholen krijgen de komende twee jaar een aanbod om te verduurzamen. Den Haag bouwt duurzaam door en de gemeente zorgt er ook voor dat er in de periode 2021-2023 fors meer Hagenaars aan het werk kunnen in de Haagse bouw en er stageplekken komen. VvE’s worden benaderd om collectief duurzaam onderhoudsinkopen te doen. Sportaccommodaties kunnen met een impuls door renovatie weer toekomstbestendig worden.

5. Kwetsbare inwoners sociaal en vitaal

De gemeente legt actief contact met kwetsbaren in de Haagse samenleving en investeert in welzijn. We geven een impuls aan leefbaarheids- en bewonersinitiatieven die zijn gericht op sociale interactie en bijvoorbeeld sportdeelname in de openbare ruimte. Daarbij investeren we extra in de openbare ruimte in stadsdelen waar sportdeelname onder jeugd het laagst is. Dit helpt bij het bestrijden van eenzaamheid en het verminderen van maatschappelijke onrust en levert gezondheidswinst op.

6. Impuls aan bezoekerseconomie en binnenstad

De gemeente houdt de binnenstad aantrekkelijk en gastvrij. Met partners in de stad wordt gezocht naar nieuwe invullingen voor leegstaande panden. Ondernemers krijgen financiële steun om gevels en verlichting te verbeteren zodat de binnenstad ook in de winter prettig is om in te verblijven. Met toeristische partners wordt gezorgd dat bezoekers uit binnen- en buitenland zodra het weer kan gastvrij en veilig worden ontvangen. Een marketingcampagne wordt voorbereid onder het motto: zee van ruimte en pandemieproof. Daarmee worden de verschillende karakteristieke stadscentra gepromoot en bezoekers meer gespreid.

7. Aanpakken en voorkomen schulden

Voor kwetsbare groepen gaat de gemeente de bestaande dienstverlening op het gebied van armoedebestrijding en schuldhulpverlening opschalen

Adverteren op Den-Haag.nu vanaf €3,75 per maand

Adverteren in de regio moet toegankelijk zijn voor bedrijven uit de regio, op Den-Haag.nu en onze partnerwebsites kunt u adverteren voor een kopje koffie per maand.
Meer informatie

Den Haag
04:00

18° C

Lichtbewolkt

1.34 km/h

70%

Blijf op de hoogte
Meld je aan voor de nieuwsbrief